Telnet服务安装

yum install telnet-server -y
yum list|grep telnet

开启服务
systemctl start telnet.socket