QML控件风格与应用配置的读与写

QML quickcontrol已经具备设置风格,故需要如下设置(可参考Qt5.6.0\Examples\Qt-5.6\qtquickcontrols2\controls例子)

在QML中导入风格库

import
Qt.labs.controls
1.0

import
Qt.labs.controls.material
1.0

import
Qt.labs.controls.universal
1.0